Rodo w fundacji

NOTA PRAWNA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCEJ w FUNDACJI im. ks. SIEMASZKI w Krakowie

Działając na postawie obowiązku wynikającego z dyspozycji art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej powoływanego jako „RODO”) obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 25 maja 2018 roku niniejszym pragniemy poinformować Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej przywoływane jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną Państwa danych.

Kto jest administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest Fundacja im. ks. Siemaszki w Krakowie (dalej jako „Fundacja”), z którą można się skontaktować:
• pisemnie kierując korespondencje na adres Oddziału Fundacji: Piekary 2, 32-060 Liszki
• mailowo na adres: administrator@fund.pl

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane i jakie kategorie danych posiadamy?

Większość przetwarzanych przez Fundacje danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanych podmiotów, w szczególności kontrahentów prowadzonej działalności gospodarczej lub beneficjentów działań statutowych Fundacji.
Znaczna część danych uzyskiwana jest od podmiotu, którego organem prowadzącym jest Fundacja tj. Liceum Ogólnokształcącego Radosna Nowina 2000, a także z podań kierowanych do Fundacji oraz ze stosunków pracy i umów zlecenia zawieranych przez Fundację.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Dane przetwarzane są przez Fundację w trzech zasadniczych celach, a mianowicie: • realizacji zawartych umów na świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz stosunków pracy; • realizacji celów statutowych Fundacji; • realizacji obowiązków prawnych i zadań służących interesowi publicznemu.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, a mianowicie: • w zakresie umowy zawartej z Fundacją – do czasu zakończenia jej realizacji oraz wymagany przez przepisy prawa lub niezbędny do realizacji ewentualnych roszczeń; • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i statutowej – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację zgodnie ze szczególnymi regulacjami prawnymi; • w zakresie przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę – do czasu żądania usunięcia danych; • zaś w pozostałych sytuacjach do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania o ile występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Fundację.

Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo:
• żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia;
• w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych – w zakresie w jakim stosowna zgoda została Fundacji udzielone – z zastrzeżeniem że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
• żądać przeniesienia dostarczonych Fundacji danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
• wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych /organu nadzoru/ jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy;
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Fundacje danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Fundacja przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadnione interesy lub w sytuacji wykorzystywania Państwa danych przez Fundację do marketingu bezpośredniego;

Komu możemy przekazywać Państwa dane?

Fundacja może przekazywać Państwa dane innym podmiotom w celu wykonania umowy z Państwem, tudzież w celu wykonania ciążącego na Fundacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa lub zapadłego orzeczenia, ale również podmiotom wpierającym Fundację w realizacji celów gospodarczych i statutowych (usługi konsultingowe, audyt bądź badanie sprawozdania finansowego).

Czy Państwa dane zostaną przekazane do państw trzecich (poza UE)?

Państwa dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej jedynie gdy: • jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Fundacją lub do podjęcia działań niezbędnych do zawarcia takiej umowy; • jest to niezbędne do korzystania przez Fundacje z infrastruktury internetowej /poczta elektroniczna, chmura czy witryna internetowa/; • przewidziano taki obowiązek w przepisach polskiego lub europejskiego prawa tudzież umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę;

W jakim stopniu korzystamy z automatycznego przetwarzania /profilowania/ danych?

Państwa dane będą przetwarzane zarówno w sposób zautomatyzowany jak i niezautomatyzowany przy czym nie będą profilowane. Przy czym zautomatyzowane przetwarzanie danych dotyczyć będzie kontroli wykonania umów wiążących Fundacje z kontrahentami oraz kontroli okresu przetwarzania danych i monitorowania upoważnionych do przetwarzania danych pracowników Fundacji.