Zasady finansowania

Zasady finansowania

Statutowe cele Fundacji – w tym, niesienie pomocy duchowej i materialnej dzieciom oraz młodzieży ubogiej, prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży ubogiej, inna działalność charytatywna zgodna z duchem św. Wincentego a Paulo i ks. Kazimierza Siemaszki realizowane są obecnie przez prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w  Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k/Krakowa, działalność na rzecz rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr, tradycji i dziedzictwa narodowego, przygotowanie polskiej młodzieży do życia w Unii Europejskiej, rekrutację i przygotowanie wolontariatu, w tym międzynarodowego, działalność pożytku publicznego, sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, fundowanie stypendiów dla dzieci ubogich lub ich rodzin, przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach, wychowanie i działanie na rzecz ochrony środowiska.

Fundacja utrzymuje się z wpłat, zapisów, darowizn darczyńców, subwencji, dotacji i zasiłków rządowych i samorządowych. Jest też organizacją pożytku publicznego. Ponadto, aby móc realizować cele statutowe Fundacja prowadzi działania o charakterze odpłatnym, w tym działalność gospodarczą, której celem jest finansowanie działalności statutowej. Jest to m.in.: prowadzenie „Elektrowni Ludzkich Serc” – Małej Elektrowni Wodnej na stopniu wodnym Kościuszko, hostelu na ul. Floriańskiej w Krakowie – „Hostel Brama”oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach.

Cały dochód z realizowanych przedsięwzięć przeznacza się na działalność statutową w zakresie zadań pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, zgodnie ze statutem Fundacji.